Страхування відповідальності перед третіми особами

Предметом договору страхування є майнові інтереси Страхувальника, пов’язані з  його зобов’язанням відшкодувати шкоду, заподіяну третім особам внаслідок виконання ним господарської (професійної) діяльності.

Страховими ризиками являються події, пов’язані з господарською (професійною) діяльністю Страхувальника та внаслідок яких третій особі може бути заподіяна шкода її здоров’ю чи майну або нанесений матеріальний збиток, а саме:

— невиконання або неналежне виконання обов’язків Страхувальника (внаслідок помилки або упущення) перед третьою особою або надання недостовірної, неточної або недостатньої інформації про товар, роботу, послугу, або про їх виробників, продавців, виконавців, про режим їх роботи, сертифікацію, умови виконання робіт, послуг. Перелік договорів, товарів, робіт, послуг повинні бути узгоджені із Страховиком та зазначені в Договорі страхування;

— події, що пов’язані з майном, яким володіє, користується і розпоряджується, приймає для ремонту, на зберігання та інше Страхувальник;

— події, що пов’язані з виконанням робіт або наданням послуг по укладеним Страхувальником договорам, які узгоджені із Страховиком та зазначені в Договорі страхування;

— події, які передбачені Договором страхування та внаслідок яких відповідно до законодавства Страхувальник зобов’язаний компенсувати збитки або витрати третіх осіб;

— події, які передбачені Договором страхування та внаслідок яких відповідно до законодавства Страхувальник зобов’язаний здійснити обов’язкові платежі.

Страховий випадок – це подія, яка настала внаслідок виникнення одного чи декількох ризиків, передбачених умовами Договору страхування, в період та на території дії Договору страхування:

— пред’явлення Страхувальнику третіми особами правомірних майнових претензій, які заявлені згідно з нормами законодавства країни, передбаченої Договором страхування;

— добровільне визнання Страхувальником, але за попередньою згодою Страховика, свого обов’язку відшкодувати збитки або витрати третіх осіб;

— набуття чинності рішення суду, згідно якому Страхувальник зобов’язаний відшкодувати збитки або витрати третіх осіб.

Страхова сума встановлюється за домовленістю Сторін, крім цього договором страхування можуть передбачатись ліміти відповідальності за окремими страховими ризиками та/або по одному страховому випадку.

Страхові тарифи встановлюються в розмірах від 0,5% до 3,5% від страхової суми.