UKR | ENG

Інформація для клієнтів

Інформація для клієнтів відповідно до ст. 12 і 12-1 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»

Відповідно до статті 12 та 12-1 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» повідомляє про наступне:

ПОРЯДОК ТА УМОВИ НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

1) Фінансова послуга, що пропонується надати клієнту, із зазначенням вартості цієї послуги для клієнта, якщо інше не передбачено законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг:

ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» надає послуги у сфері страхування за видами страхування, іншими, ніж страхування життя.

ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» надає послуги зі страхування та перестрахування виключно за видами страхування, на які отримані ліцензії. Вичерпний перелік ліцензій зазначений на сайті ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» в розділі «ПРО КОМПАНІЮ» підрозділ «Ліцензії».

Вартість послуги визначається у відповідності до затверджених Правил страхування (для добровільних видів страхування) або згідно з відповідними нормативно-правовими актами (для обов’язкових видів страхування) та зазначається в договорі, укладеному між ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» та страхувальником, залежно від виду страхування, розміру франшизи, погоджених сторонами умов страхування та інших умов, що мають значення для визначення вартості послуги.

2) Умови надання додаткових фінансових послуг та їх вартість:
ПрАТ «СК «
РЕСПЕКТ» не надає додаткові фінансові послуги.

3) Порядок сплати податків і зборів за рахунок фізичної особи в результаті отримання фінансової послуги:

Операції, пов’язані з отриманням фізичною особою фінансової послуги, зокрема, сплата страхового платежу, виплата страхового відшкодування, повернення страхового платежу при достроковому припиненні дії договору страхування, не підлягають оподаткуванню. Виключення складають випадки виплати моральної шкоди, страхового відшкодування спадкоємцю, та інші випадки, передбачені чинним законодавством, що оподатковуються згідно норм Податкового Кодексу України.

4) Правові наслідки та порядок здійснення розрахунків з фізичною особою внаслідок дострокового припинення надання фінансової послуги:
Дію договору страхування може бути достроково припинено за вимогою страхувальника або страховика, якщо це передбачено умовами договору страхування. Дія договору особистого страхування не може бути припинена страховиком достроково, якщо на це немає згоди страхувальника, який виконує всі умови договору страхування, та якщо інше не передбачено умовами договору та законодавством України.

Про намір достроково припинити дію договору страхування будь-яка сторона зобов’язана повідомити іншу не пізніш як за 30 календарних днів до дати припинення дії договору страхування, якщо інше не передбачено умовами договору.

У разі дострокового припинення дії договору страхування за вимогою страхувальника, страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору, за відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, а також фактичних виплат страхових сум та страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування. Якщо вимога страхувальника обумовлена порушенням страховиком умов договору страхування, то останній повертає страхувальнику сплачені ним страхові платежі у повному обсязі.
У разі дострокового припинення договору страхування за вимогою страховика, страхувальнику повертаються сплачені ним страхові платежі у повному обсязі.

Якщо вимога страховика обумовлена невиконанням страхувальником умов договору страхування, то страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору, за вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, а також фактичних виплат страхових сум та страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування.

Не допускається повернення коштів готівкою, якщо платежі було здійснено в безготівковій формі, за умови дострокового припинення договору страхування.

5) Механізм захисту фінансовою установою прав споживачів та порядок урегулювання спірних питань, що виникають у процесі надання фінансової послуг.
В своїй діяльності ПрАТ «СК «
РЕСПЕКТ» дотримується чинних нормативно-правових актів у сфері захисту прав споживачів.
Споживачам надається вільний доступ до інформації про страхові послуги, що розміщена у місцях надання послуг і на офіційному сайті компанії. Можливий особистий прийом споживачів керівництвом компанії.

Усі спори, що виникають із договору страхування між страхувальником та страховиком, вирішуються шляхом переговорів, а у разі недосягнення згоди – у порядку, встановленому чинним законодавством України.

За кожен день прострочення виплати страхового відшкодування з вини страховика особі, яка має право на отримання такого відшкодування, сплачується пеня у розмірі, передбаченому договором страхування. При цьому не застосовується неустойка (пеня), передбачена Законом України «Про захист прав споживачів».

В разі виникнення між сторонами судового спору щодо відмови у виплаті страхового відшкодування та/або визнання події страховим випадком та/або щодо розміру страхового відшкодування, на період до набуття судовим рішенням чинності не нараховується пеня та інші санкції, передбачені чинним законодавством України (інфляційні нарахування, штрафи, 3% річних та інші) за неналежне виконання зобов’язань.

6) Реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг (адреса, номер телефону тощо), а також реквізити органів з питань захисту прав споживачів.

Реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг:

Національний банк України

Адреса: 01601, Київ, вул. Інститутська, 9
Веб-сайт: 
https://bank.gov.ua/

Телефон: 0-800-505-240(044) 234-39-46235-51-31235-70-71
E-mail: 
nbu@bank.gov.ua

Реквізити органів з питань захисту прав споживачів:

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Веб-сайт: https://dpss.gov.ua/

 

Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області

Адреса: 65042, Одеська обл., м. Одеса, вул. 7-ма Пересипська, 6

Тел.:     (048) 716-13-01

Факс:   (048) 716-13-01

e-mail:  gu@odesa.consumer.gov.ua  

http://odesa.consumer.gov.ua/

 

7) Розмір винагороди фінансової установи у разі, коли вона пропонує фінансові послуги, що надаються іншими фінансовими установами.

Розмір винагороди ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» за пропонування фінансових послуг, що надаються іншими фінансовими установами –  відповідно до умов укладених Договорів з такими фінансовими установами.

8) Види діяльності ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ»:

65.12. Інші види страхування, крім страхування життя

65.20. Перестрахування